Sposób przyjmowania spraw w Izbie Celnej w Przemyślu

Sposób przyjmowania spraw w Izbie Celnej w Przemyślu

Podstawy działania

W zakresie zasad i trybu przyjmowania spraw w Izbie Celnej w Przemyślu stosowane są w szczególności następujące akty prawne:
 •  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 749 z poźn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267);
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.1015 z poźn. zm.););
 • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm.);
 • Zarządzenie nr 65 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w izbach celnych i urzędach celnych (Dz. Urz. Min. Fin.2014r., poz. 59);
 • Zarządzenie nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt izb celnych i urzędów celnych (Dz. Urz. Min. Fin., 2014r. poz. 60)
 • Zarządzenie Nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach  (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 44),
 • Sprawy dotyczące skarg i wniosków w organach służb celnych załatwiane są na podstawie przepisów: ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267)oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U.2002r. nr 5, poz.46),
 • Decyzja Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Izbie Celnej w Przemyślu.
 

Przyjmowanie spraw

 • Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określony jest w Zarządzeniu Nr 65  Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w izbach celnych i urzędach celnych (Dz. Urz. Min. Fin.,z 2014r., poz. 59);
 •  Instrukcja kancelaryjna zapewnia jednolity sposób przyjmowania, tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania akt.
 • Korespondencję należy kierować według właściwości sprawy do organu I lub II instancji,
odpowiednio na adresy Izby Celnej lub Urzędów Celnych. Adresy Izby Celnej i podległych urzędów celnych zamieszczone są w zakładce Struktura organizacyjna zewnętrzna.
 • Każdy złożony dokument stemplowany jest datownikiem. Na życzenie interesanta datownik umieszcza się na kopii dokumentu.
 • Sprawy, które wpłynęły do Izby (pisma, faxy, e-maile) trafiają do sekretariatu. Rejestrowane są w odpowiednich dziennikach korespondencji Izby, następnie dekretowane przez Dyrektora Izby Celnej/ Zastępców Dyrektora/Głównego Księgowego do załatwienia przez poszczególne komórki organizacyjne - zgodnie z treścią pisma, przy uwzględnieniu właściwości rzeczowej danej komórki organizacyjnej. Następnie kierujący komórkami organizacyjnymi przydzielają sprawy indywidualnie pracownikowi celem ich załatwienia, umieszczając obok pieczęci wpływu nazwiska pracowników, którym sprawa została przydzielona do załatwienia.
 • Sprawy wniesione przez obywateli są obowiązkowo ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.
 • Zgodnie z art. 168 Ordynacji podatkowej oraz art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.
 • Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Jeżeli podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

 

 • Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
 1. być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Przy postępowaniu odwoławczym odwołanie lub zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Celnej za pośrednictwem organu pierwszej instancji (tj. Naczelnika Urzędu Celnego), który wydał decyzję.
Zażalenie na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie za pośrednictwem organu pierwszej instancji, tj. Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu.

 

 • Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej odwołanie, oprócz wskazania osoby, od której pochodzi, powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określenie istoty i zakresu żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 • W przypadku odwołań wnoszonych w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego – odwołanie nie wymaga szczególnego uzasadniania, chyba że przepisy szczególne ustalają inne wymogi co do treści odwołania.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.06.2014 Data publikacji: 15.04.2015 10:58 Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2015 13:04
Autor: Magdalena Bugera, Wydział Organizacyjno Prawny Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Edyta Chabowska
Rejestr zmian