Stan załatwianych spraw w Izbie Celnej w Przemyślu

Stan załatwianych spraw w Izbie Celnej w Przemyślu

Stan załatwianych spraw w Izbie Celnej w Przemyślu (zasady kolejności załatwiania lub rozstrzygania przyjmowanych spraw, ogólne wskazówki dotyczące zasad uzyskiwania informacji o stanie sprawy indywidualnej)
 
I. Podstawy działania 
 W zakresie zasad i trybu załatwiania spraw w Izbie Celnej w Przemyślu stosowane są w szczególności następujące akty prawne: 
  
1.    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 749 z poźn. zm.); 
2.    ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267); 
3.    ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.1015 z poźn. zm.);); 
4. ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm.); 
5.   zarządzenie Nr 43 Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach celnych i składnic akt w urzędach celnych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w administracji celnej. 
6.   Zarządzenie Nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach  (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 44), 
7. Sprawy dotyczące skarg i wniosków załatwiane są na podstawie przepisów: ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz.46). 
8. Decyzja Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Izbie Celnej w Przemyślu. 
  
  
II. Załatwianie spraw 
1.    Załatwianie spraw następuje według kolejności wpływu z uwzględnieniem rodzajów spraw. Całość korespondencji wpływa do sekretariatu Izby. 
2.    Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa regulamin organizacyjny Izby Celnej. 
3.    Sprawy załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy poszanowaniu ogólnych zasad, tj. praworządności, terminowości, prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego, zapewnienie stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz podjęcia niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonej sprawy. 
4.    Terminowość załatwiania spraw regulują przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa, a w szczególności art. 139. Zgodnie z brzmieniem ww. przepisów załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba, że przepisy powyższej ustawy stanowią inaczej. Terminowość załatwiania spraw regulują również przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 
5.    Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. 
6.    Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy. Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
7.    W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie Izba Celna ma obowiązek zawiadomienia strony i wskazania nowego terminu załatwienia sprawy, podając jednocześnie przyczyny niedotrzymania terminu (art. 140 Ordynacji podatkowej i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego). 
8.    Organy administracji rozstrzygają sprawę w drodze decyzji, chyba ze przepisy ustawy stanowią inaczej (art. 207 Ordynacji podatkowej i 104 Kodeksu postępowania administracyjnego). Decyzja rozstrzyga sprawę co do istoty albo w inny sposób kończy postępowanie.  Od decyzji organu administracji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia organu I instancji. 
9.    W toku postępowania organ administracji wydaje również postanowienia – dotyczą one poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy (art. 216 Ordynacji podatkowej i 123 Kodeksu postępowania administracyjnego) Na wydane w toku postępowania postanowienia zażalenie służy jedynie wówczas, gdy tak stanowi ustawa. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia. 
10.    Odwołania/zażalenia od decyzji/postanowień wydanych w I instancji przez naczelnika urzędu celnego służą do dyrektora izby celnej. Odwołania/zażalenia od decyzji/postanowień wydanych w I instancji przez dyrektora izby celnej rozpatruje ten sam organ. 
Zażalenie na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie za pośrednictwem organu pierwszej instancji, tj. Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu. 
11.    Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą celną i skarbową, uprawnione podmioty mogą zwrócić się do Izby Celnej w Przemyślu pod numerem telefonu: 16 676-43-00. 
12.    Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej, informacja uzyskana w sposób określony w art. 5-7 ww. ustawy, która na mocy przepisów odrębnych podlega ochronie, jest tajemnicą celną, z zastrzeżeniem ust. 8, i nie może być rozpowszechniana przez organ Służby Celnej bez zgody osoby lub organu, który ją udostępnił. Przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę celną, jest dozwolone w przypadku, gdy organ Służby Celnej jest do tego obowiązany lub upoważniony zgodnie z obowiązującymi ustawami. 
13.    Przepisy art. 293 Ordynacji podatkowej stanowią, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. 
14.    Zgodnie z art. 178 §1 Ordynacji podatkowej prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów przysługuje stronie postepowania. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.06.2014 Data publikacji: 15.04.2015 11:00 Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2015 11:00
Autor: Magdalena Bugera, Wydział Organizacyjno Prawny Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Iwona Rzeźniczek
Rejestr zmian