Zasady udzielania informacji publicznej

  Zasady udzielania informacji publicznej

  Podstawy prawne i pojęcie informacji publicznej
  Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
  Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie.
  Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy, prawo dostępu do informacji publicznej.

  Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
  Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
  Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

  Udostępnianie informacji publicznej
  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Izba Celna w Przemyślu nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
  • nie wymaga uzasadnienia - chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • Wzór wniosku znajduje się w zakładce „Jak załatwić sprawę"
  • Wniosek można sporządzić samodzielnie.

   

  Dokumenty należy złożyć  w siedzibie Izby Celnej lub przesłać  pocztą na adres:          
  Izba Celna w Przemyślu
  ul. Sielecka 9,
  37-700 Przemyśl
  tel.: 16 676 4300    
  faks: 16 678 3003  
  sekretariat@prz.mofnet.gov.pl

  Termin udostępnienia informacji publicznej
  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej
  Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1). Wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku Izba Celna powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.
   W przypadku występowania z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej przez pełnomocnika konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 17 zł od pełnomocnictwa.

  Opłaty skarbowej można dokonać:
  • w kasie Urzędu Miasta Przemyśla, ul. Rynek 1 lub
  • przelewem bankowym na konto: Getin Noble Bank S.A. nr konta:  89 1560 0013 2787 7120 6000 0003, tytułem: opłata skarbowa od pełnomocnictwa
   
  Forma załatwienia
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób:
  • udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,
  • decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
  • decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.
   
  Tryb odwoławczy:
  W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Szefa Służby Celnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Dyrektora izby Celnej w Przemyślu.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.04.2015 Data publikacji: 15.04.2015 11:41 Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2015 12:08
  Autor: Anna Kuca, Wydział Organizacyjno Prawny Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Edyta Chabowska
  Rejestr zmian