PRAKTYKI STUDENCKIE / STAŻE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH / PRAKTYKI ABSOLWENCKIE

 1. TRYB I ZASADY ORGANIZOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH
 
 1. JAK APLIKOWAĆ NA STAŻ?
 2. DODATKOWE INFORMACJE
 
 
 
 
 
 
 
PRAKTYKI STUDENCKIE W IZBIE CELNEJ W PRZEMYŚLU I W PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
 

Izba Celna w Przemyślu wspiera działania studentów zainteresowanych odbyciem praktyk studenckich z uwzględnieniem posiadanych w tym zakresie możliwości organizacyjno - logistycznych. 
 
Celem praktyk studenckich jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz zintegrowanie nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z konkretnym doświadczeniem w środowisku zawodowym.
 
 
 

TRYB I ZASADY ORGANIZOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH
 1. Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w Izbie Celnej w Przemyślu winni złożyć do Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu poniżej wymienione dokumenty:
  1) List motywacyjny
  2) CV
  3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktykę studencką
  4) Program praktyki zatwierdzony przez uczelnię
  5) Zaświadczenie potwierdzające status studenta
   
  List motywacyjny, CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgodny winny być podpisane przez studenta.
 2. Odbycie praktyki w Izbie Celnej w Przemyślu oraz podległych jednostkach organizacyjnych jest uzależnione od wyrażenia zgody przez Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu, bądź osobę przez niego upoważnioną.
 3. Po wyrażeniu zgody na odbycie praktyki studenckiej przez Dyrektora Izby Celnej bądź osobę upoważnioną, należy przesłać do Izby Celnej w Przemyślu przygotowane przez uczelnię „Porozumienie dotyczące przyjęcia na praktykę studencką".
   
  Praktykę studencką odbywa się na podstawie pisemnego „Porozumienia dotyczącego przyjęcia na praktykę studencką" zawartego pomiędzy uczelnią, kierującą na praktykę studencką a Izbą Celną, przyjmującą na praktykę studencką
   
  Porozumienie podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania szkoły oraz osoba upoważniona do reprezentowania Izby Celnej. Porozumienie określa prawa i obowiązki obu stron, dane personalne praktykanta, miejsce, czas trwania praktyki studenckiej oraz wymiar godzinowy. 
   
  W przypadku nie wyrażenia zgody na odbycie praktyki studenckiej przez Dyrektora bądź osobę upoważnioną, Izba Celna w Przemyślu informuje studenta o braku możliwości przyjęcia na praktykę studencką .
   
  Czas trwania praktyki nie może być krótszy niż 2 tygodnie.
   
  Praktyka studencka odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Izby Celnej lub podległych jednostek organizacyjnych.
 4. Praktykant jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące okres praktyki, zapewnione przez uczelnię lub indywidualnie. Kserokopię posiadanego ubezpieczenia należy przedłożyć opiekunowi praktyki w dniu rozpoczęcia praktyki.
 5. Każdy praktykant w Izbie Celnej w Przemyślu ma wyznaczonego opiekuna praktyki. 
 6. Student w czasie odbywania praktyki podlega Kierownikowi komórki organizacyjnej Izby Celnej,  w której,  odbywa praktykę studencką
 7. Student rozpoczynający  praktykę studencką: 
  - zgłasza się do opiekuna praktyki celem dokonania niezbędnych formalności, m.in. złożenia oświadczeń o zapoznaniu z regulaminem organizacyjnym, oświadczeń zobowiązujących do zachowania tajemnicy celnej, skarbowej, o znajomości ustawy o ochronie danych osobowych, i.in. 
  - odbywa wstępne szkolenie z zakresu bhp  i p.poż., w tym stanowiskowe.
 8. Izba Celna  może zażądać od szkoły odwołania z praktyki studenta odbywającego praktykę studencką w przypadku, gdy naruszy on dyscyplinę pracy lub zasady bhp. Jeżeli naruszenie dyscypliny pracy lub zasad bhp spowodowało zagrożenie dla życia lub zdrowia, Izba Celna może, bez uprzedniego porozumienia ze szkołą, nie dopuścić studenta do kontynuowania praktyki studenckiej. 
 9. Po ukończeniu praktyki, student otrzymuje „Opinię na zakończenie praktyki studenckiej" . 

  PRAKTYKA STUDENCKA W IZBIE CELNEJ JEST NIEODPŁATNA.

  IZBA NIE POKRYWA KOSZTÓW PRZEJAZDU, UBEZPIECZENIA ORAZ NIE ZAPEWNIA I NIE POKRYWA KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA STUDENTA.


  Szczegółowe informacje o programie praktyk w Izbie Celnej w Przemyślu oraz podległych jednostkach organizacyjnych można uzyskać pod numerem telefonu 16 675 44 53 oraz adresem mailowym sekretariat@prz.mofnet.gov.pl
 
 
 
 


STAŻ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W IZBIE CELNEJ W PRZEMYŚLU ORAZ W  PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH


Z możliwości ubiegania się o staż w Izbie Celnej w Przemyślu mogą skorzystać osoby, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne we właściwym (zgodnym z miejscem stałego lub tymczasowego zameldowania) powiatowym urzędzie pracy, spełniające wymagania formalne oraz wymagania dotyczące kwalifikacji i predyspozycji wymienione we Wniosku o organizację stażu złożonym do właściwego PUP przez  Izbę Celną w Przemyślu.
Staż dla osób bezrobotnych polega na nabywaniu przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy, przez wykonywanie zadań w Izbie Celnej w Przemyślu lub podległych jednostkach organizacyjnych bez nawiązywania stosunku pracy.
Przyjęcie na staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy właściwym Starostą a Izbą Celną w Przemyślu, wg programu określonego w umowie.
Osoba skierowana do odbycia stażu świadczy pracę w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z określonym w umowie programem stażu, który uwzględnia predyspozycje, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu. W ramach swojej pracy stażysta otrzymuje stypendium stażowe w całości finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
Po zakończeniu realizacji programu Organizator stażu wydaje opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych przez niego pozyskanych.

Szczegółowe zasady odbywania stażu określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. Nr 674 z późn. zm. ) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).
 
 

JAK APLIKOWAĆ NA STAŻ?
Starając się o przyjęcie na staż w Izbie Celnej w Przemyślu i podległych jednostkach organizacyjnych należy złożyć w sekretariacie tut. Izby (osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres Izba Celna w Przemyślu ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl) następujące dokumenty:
 • list motywacyjny
 • CV
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie
 • świadectwa pracy ( w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie jako osoby bezrobotnej
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Rozpatrzeniu podlegają kompletne wnioski, zawierające wszystkie ww. dokumenty.
W przypadku pozytywnej opinii Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu lub osoby przez niego upoważnionej, tut. Izba Celna występuje do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o zorganizowanie stażu podając dane personalne bezrobotnego starającego się o odbycie stażu w tut. Izbie.
Warunkiem skierowania osoby bezrobotnej na staż w Izbie Celnej w Przemyślu i podległych jednostkach organizacyjnych jest zapewnienie środków finansowych przez właściwy miejscowo Powiatowy Urząd Pracy niezbędnych do realizacji stażu m.in. wypłaty stypendium stażowego osobie bezrobotnej oraz spełnienie przez osobę bezrobotną ściśle określonych przez Powiatowy Urząd Pracy kryteriów uprawniających do odbycia stażu.

Izba Celna w Przemyślu  nie gwarantuje zatrudnienia  osób po odbytym stażu.
 

Dodatkowe informacje na temat zasad odbywania stażu w Izbie Celnej w Przemyślu  można uzyskać kierując zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@prz.mofnet.gov.pl, pod nr tel. 16 676 44 53 oraz bezpośrednio w siedzibie Izby Celnej ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.05.2015 Data publikacji: 18.05.2015 11:33 Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2016 13:00
Autor: Iwona Rzeźniczek Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Iwona Rzeźniczek