OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO SŁUŻBY CELNEJ

 
Służbę w Służbie Celnej może pełnić osoba, która:
 • jest obywatelem polskim,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ma co najmniej wykształcenie średnie,
 • ma nieposzlakowaną opinię, 
 • ma stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku;
 
Przyjęcie kandydata do Służby Celnej następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które się składa:
 • złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego oraz dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
 • test wiedzy,
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby  w Służbie Celnej,
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 
Kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego obejmują:
 
I etap:
 1. złożenie pisemnego podania o przyjęcie do służby, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej Izby Celnej w Przemyślu www.przemysl.scelna.gov.pl oraz w siedzibie Izby Celnej w Przemyślu, ul. Sielecka 9 – Informacyjne Stanowisko Obsługi Klienta). 
 • dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (kserokopia),
 • kopię świadectw pracy/służby z wszystkich poprzednich miejsc służby/pracy, o ile kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby lub oświadczenie kandydata o braku powyższych dokumentów wraz z uzasadnieniem,

2. weryfikacja złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 1 pod względem formalnym. 

 
Złożenie przez kandydata niekompletnego, nieprawidłowo wypełnionego kwestionariusza osobowego i niezałączenie wymaganych dokumentów bądź złożenie ich po terminie skutkuje odmową rozpatrzenia złożonego podania. 
 
 
II etap :
1. test wiedzy: 
 • test wiedzy obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w tym Służby Celnej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz aktualnych zagadnień społeczno–gospodarczych,
 • test wiedzy trwa 40 minut i zawiera 40 pytań, na każde pytanie  testowa możliwa jest jedna odpowiedź, za prawidłową odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. 
2. test sprawności fizycznej:
 • do testu sprawności fizycznej przystępują kandydaci, którzy z testu wiedzy uzyskali co najmniej 24 punkty,
 • pozwala sprawdzić zdolność fizyczną kandydata;
 • przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydat przedstawia zaświadczenie lekarskie dopuszczające go do wykonywania ćwiczeń fizycznych, 
 • test sprawności fizycznej wykonuje się w stroju sportowym,
 • kandydaci, którzy w wyniku testu sprawności fizycznej  zostali uznani za zdolnych  fizycznie do służby w Służbie Celnej przystępują do testu psychologicznego.
3. testy psychologiczne: 
 • pozwalają ustalić zdolność psychiczną kandydata do pełnienia służby w Służbie Celnej,
 • kandydat, który uzyskał z testu psychologicznego wynik co najmniej przeciętny,    przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej,
 
III etap: 
Rozmowa kwalifikacyjna:
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest dokonywana ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby w Służbie Celnej
 
Ocena kompetencji kandydata obejmuje niżej wymienione zagadnienia: 
 • gotowość do uczenia się, 
 • orientacja na klienta,
 • orientacja na osiąganie celów organizacji,
 • odpowiedzialność,
 • etyka zawodowa,
 • gotowość do zmian.
 
Informacje o miejscu i terminie oraz wynikach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego Zespół do spraw postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej w Izbie Celnej w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie jednostki organizacyjnej Służby Celnej, do której prowadzone jest postępowanie oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Przemyślu. 
 
Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do testu wiedzy zawiera imię i nazwisko kandydata, natomiast informacje o wynikach pozostałych etapów postępowania opatrzone są wyłącznie numerem ewidencyjnym, który jest nadawany kandydatowi po spełnieniu przez niego wymogów formalnych. 
 
 
 
Opracowanie:  na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej ( tekst jedn. Dz.U. Nr 2013 poz 1404 z późn.zm) oraz  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej (Dz. U. Nr 110 poz. 726 z późn.zm). 

 

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 18.05.2015 10:29 Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2016 13:47
Autor: Elżbieta Kuligowska, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Iwona Rzeźniczek