ZASADY I TRYB NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ W IZBIE CELNEJ W PRZEMYŚLU

 
Proces naboru członków korpusu służby cywilnej do pracy w Izbie Celnej w Przemyślu może składać się z następujących etapów:
 
I etap – identyfikacja kandydatów i wstępna selekcja zebranych aplikacji pod względem spełnienia wymogów formalnych;
 
II etap – test wiedzy ogólnej oraz zawierający zagadnienia związane z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy, na które prowadzona jest rekrutacja;
 
III etap – rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której dopuszcza się możliwość sprawdzenia wiedzy specjalistycznej kandydata (np. w formie zadania praktycznego).
 
Etap I i III jest obligatoryjny przy każdym naborze.
 
 
Wstępna selekcja nadesłanych dokumentów, polegająca na wyborze ofert spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu.
 
Odrzuceniu podlegają aplikacje, które:
 • wpłynęły po terminie (decyduje data stempla pocztowego w przypadku aplikacji przesyłanych pocztą);
 • są niekompletne;
 • zawierają dokumenty nie podpisane przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,  a których wymóg podpisania został określony w ogłoszeniu;
 • nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu
 
Test wiedzy ogólnej oraz zawierający zagadnienia związane z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy na które prowadzona jest rekrutacja.
 
 1. Test wiedzy składa się z pytań dotyczących zagadnień z zakresu określonego w ogłoszeniu o naborze. 
 2. Na każde pytanie możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź.
 3. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt, w przypadku braku odpowiedzi lub niepoprawnej odpowiedzi otrzymuje się 0 punktów.
 
Kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu
 1. Liczba kandydatów dopuszczonych do III etapu rekrutacji przypadających na 1 wolny etat określana jest każdorazowo przez Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu  i podawana do wiadomości kandydatom.
 2. W przypadku gdy nabór składa się z 2 etapów do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni zostają wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne. 
 
Rozmowa kwalifikacyjna
 1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja dokonuje oceny kompetencji kandydata.
 2. Komisja dokonuje wyboru 5 kompetencji (określonych w regulacjach wewnętrznych dotyczących naboru kandydatów do służby cywilnej), wymaganych w pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja biorąc pod uwagę wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe do wykonywania pracy na danym stanowisku określone w ogłoszeniu o naborze.
 3. Z oceny kompetencji można uzyskać maksymalnie 80 punktów.
 4. Komisja przedstawia Dyrektorowi wykaz nie więcej niż pięciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z oceny kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej (nie mniejszą jednak niż 50 punktów) odzwierciedlającą spełnienie wymagań niezbędnych oraz w największym stopniu wymagań dodatkowych celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.
 5. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej możliwe jest sprawdzenie umiejętności kandydata określonych w ogłoszeniu (w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych) np. w formie zadania praktycznego.
 
Wynik naboru upubliczniany jest :
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Przemyślu
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby.
 
Informacje o wynikach poszczególnych etapów naboru oraz terminach ich przeprowadzenia zamieszczane są:  
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Przemyślu
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.05.2015 Data publikacji: 18.05.2015 10:04 Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2015 09:03
Autor: Joanna Zawadzka, Wydział Kadr i Szkolenia Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Iwona Rzeźniczek