Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach

W Izbie Celnej w Przemyślu prowadzi się rejestry, księgi i inne dokumenty ewidencyjne określone w:

  • zarządzeniu nr 23 Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne oraz wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzorów formularzy używanych w toku sprawowania kontroli (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 26). 
  • zarządzeniu nr 65 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w izbach celnych i urzędach celnych (Dz. Urz. Min. Fin., poz. 59);
  • zarządzeniu nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt izb celnych i urzędów celnych (Dz. Urz. Min. Fin., poz. 60);
  • zarządzeniu Nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach  (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 44). 

  

Izba Celna w Przemyślu udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach: 

  •   ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1404 ze zm.),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), 
  • ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t.)
  • ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r.,poz.782 ze zm.).
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.06.2014 Data publikacji: 13.04.2015 19:23 Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2015 19:32
Autor: Magdalena Bugera, Wydział Organizacyjno Prawny Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Iwona Rzeźniczek
Rejestr zmian