Status prawny

  Status prawny

  Izba Celna w Przemyślu funkcjonuje na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz.U.2016.382 t.j.).
   
  Organizację izby określa statut nadany przez Ministra Finansów stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61 Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015r., poz. 61 ). 

  Na tej podstawie opracowany został Regulamin organizacyjny Izby Celnej w Przemyślu. Regulamin Organizacyjny Izby Celnej określa: strukturę organizacyjną Izby Celnej w Przemyślu, zakres nadzoru sprawowanego przez Dyrektora Izby Celnej i uprawnień dla niego zastrzeżonych, zakres nadzoru i stałych uprawnień Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska Dyrektora Izby Celnej w określonych sprawach, zakres nadzoru, stałych uprawnień i dodatkowych zadań kierujących komórkami organizacyjnymi Izby Celnej i innych osób pełniących służbę na stanowiskach samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska Dyrektora Izby Celnej w określonych sprawach, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz zasady i rozkład czasu pracy Izby Celnej.

   

  Izba celna wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz w przepisach odrębnych, w szczególności ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727), ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2014.752 j.t.) ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U.2012r., poz. 362), działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej i dyrektora izby celnej.
   
  Izba celna prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla państwowych jednostek budżetowych w przepisach o finansach publicznych.
   
  Izbą kieruje dyrektor izby, który odpowiada przed Szefem Służby Celnej za prawidłową i terminową realizację zadań izby i podległych urzędów celnych.
  Dyrektor izby kieruje izbą przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników referatów oraz funkcjonariuszy celnych i pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.
  Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu i podlegli Naczelnicy Urzędów Celnych są organami rządowej administracji niezespolonej - są terenowymi organami administracji rządowej podporządkowanymi właściwemu ministrowi (Minister Finansów), wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa podkarpackiego. (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2015.525 j.t.)
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.04.2015 Data publikacji: 13.04.2015 16:36 Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2016 12:26
  Autor: mł. rachm. Edyta Chabowska Rzecznik prasowy Izby Celnej w Przemyślu Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Iwona Rzeźniczek
  Rejestr zmian