Kompetencje organów celnych

  Kompetencje organów celnych

  Dyrektorzy izb celnych wykonują zadania przy pomocy podległych im izb celnych.
   
  Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1404 ze zm.), do zadań dyrektora izby celnej należy
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością naczelników urzędów celnych;
  • rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów celnych;
  • rozstrzyganie w I instancji w sprawach określonych w przepisach odrębnych;
  • realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbach celnych i urzędach celnych;
  • wykonywanie kontroli określonych w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 2-10;
  • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców, w zakresie ustalonym w Kodeksie karnym skarbowym oraz rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 6;
  • współdziałanie z terenowymi organami Straży Granicznej, w szczególności koordynacja działań w zakresie sprawnego wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 2 pkt 1;
  • współdziałanie z terenowymi organami kontroli skarbowej;
  • współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi organami władzy publicznej;
  • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych;
  • wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT).
   
   
  Naczelnicy urzędów celnych wykonują zadania przy pomocy podległych im urzędów celnych.
   
  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1404 ze zm.), do zadań naczelnika urzędu celnego należy:
  •  nadawanie towarom przeznaczenia celnego, dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego;
  • wymiar, pobór i kontrola podatku akcyzowego i opłaty paliwowej;
  • wymiar, pobór i kontrola podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d;
  •      3a)  wymiar, pobór i kontrola podatku od wydobycia niektórych kopalin;
  •  dokonywanie wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów;
  • wykonywanie kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 1a i 2 oraz pkt 7-10;
  • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców, w zakresie ustalonym w Kodeksie karnym skarbowym oraz rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 6;
  • współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi organami władzy publicznej;
  • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.04.2015 Data publikacji: 14.04.2015 09:22 Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2015 12:39
  Autor: Iwona Rzeźniczek Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Edyta Chabowska
  Rejestr zmian