«Powrót

Norweski Mechanizm Finansowy

Norweski Mechanizm Finansowy

Norweski Mechanizm Finansowy

uczestnicy podczas szkolenia
szkolenie z jazdy techniką specjalną
szkolenie językowe
Piotr Daniel Dyrektor Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów wita uczestników konferencji inaugurującej projekt
uczestnicy konferencji inaugurującej projekt
 
 
Norweski Mechanizm Finansowy„Zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych Służby Celnej w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowanymi grupami przestępczymi" Nr 6/NMF PL15/14
 
W związku z ogłoszeniem w 2013 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, naboru w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Funduszy Norweskich 2009-2014, Ministerstwo Finansów (Służba Celna) uzyskało dofinansowanie dla projektu pt.: „Zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych Służby Celnej w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowanymi grupami przestępczymi". Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 3 mln zł i jest w 85% finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 
Projekt składa się z części szkoleniowych przygotowanych na potrzeby funkcjonariuszy Służby Celnej odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości, ochronę strefy Schengen oraz działania rozpoznawczo-prewencyjne i ma na celu przeszkolenie funkcjonariuszy Służby Celnej w zakresie jazdy techniką specjalną wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwiększenie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym, ze szczególnym naciskiem na słownictwo specjalistyczne i środowiskowe. 
 
Szkolenia dedykowane są przede wszystkim dla funkcjonariuszy Służby Celnej biorących udział w działaniach operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości transgranicznej, jak również uczestniczących w działaniach związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i pośrednio z handlem ludźmi.
 
Głównymi celami projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy Służby Celnej podczas wykonywania obowiązków służbowych, w tym zwiększenie liczby skutecznych zatrzymań pościgowych przy jednoczesnym minimalizowaniu zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu oraz zwiększenie jakości komunikacji werbalnej z osobami, które nie posługują się językiem polskim podczas wykonywania czynności służbowych.
 
W chwili obecnej podpisane zostały umowy z wykonawcami poszczególnych części szkoleniowych i projekt jest w fazie realizacji, która potrwa do końca I kwartału 2016 r.
 
Szkolenia z jazdy techniką specjalną wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej 
Tematyka przedmiotowych szkoleń obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: doskonalenie omijania przeszkód na nawierzchniach śliskich, zasady zachowania się podczas dachowania auta na symulatorze, czy doskonalenie jazdy w poślizgu – tzw. troleje.  
 
Program tych szkoleń obejmuje także zagadnienia dotyczące podstawowych zabiegów ratujących życie, w tym z użyciem takich urządzeń jak fantom osoby dorosłej oraz fantom dziecka. Uczestnicy będą mieli również możliwość zapoznania się z zasadami użycia i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
 
Szkolenia językowe
Zakres tematyczny szkoleń językowych obejmuje w szczególności takie zagadnienia jak konwersacje uwzględniające słownictwo z zakresu: cła, prawa, podatku, dokumentów celnych oraz zadań i procedur stosowanych przez Służbę Celną w kontroli podróżnych. Uczestnicy będą mieli również okazję do ćwiczenia konwersacji z zakresu kontroli celnej takiej jak kontrola osób, w tym rewizja osobista i kontrola bagażu.
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja inaugurująca projekt

 

W dniu 27 kwietnia 2015 r. w gmachu Ministerstwa Finansów odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu Nr 6/NMF PL15/14 „Zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych Służby Celnej w walce z przestępczością transgraniczną
i zorganizowanymi grupami przestępczymi". Przedmiotowy projekt jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu PL 15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych".


W konferencji udział wzięli: Pan Grzegorz Polak, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako przedstawiciel Operatora Programu PL 15, Pan Mariusz Kasprzyk, Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich (COPE), Pan Tomasz Dyląg, Kierownik Zespołu NMF Centrum Obsługi Projektów Europejskich, koordynatorzy do spraw realizacji programów pomocowych w izbach celnych oraz przedstawiciele departamentów Ministerstwa Finansów, współpracujących z Departamentem Służby Celnej.
Zebranych na sali przywitał Dyrektor Departamentu Służby Celnej insp. Piotr Daniel, który podziękował gościom za przybycie oraz w krótkich słowach przedstawił cele i zakres działań objętych projektem.


Właściwą, merytoryczną część konferencji rozpoczęło wystąpienie Zastępcy Dyrektora Departamentu Służby Celnej mł. insp. Cecylii Zarębskiej, która w formie prezentacji przedstawiła informacje dotyczące Norweskiego Mechanizmu Finansowego takie jak: cele, obszary wsparcia, odbiorców oraz wysokości środków finansowych przekazanych przez darczyńcę. W dalszej części przybliżyła założenia, cele oraz sposób realizacji projektu. Goście zostali także zapoznani ze szczegółową tematyką szkoleń, będących przedmiotem projektu oraz planowanymi działaniami, mającymi na celu jego promocję.

 


Kolejna prezentacja przedstawiała projekty, które zostały dotychczas zrealizowane ze środków pochodzących z poprzednich edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego, tj. 2004-2009. Jej autorem, a zarazem prelegentem był mł. asp. Marcin Kopisz, przedstawiciel Wydziału Zagranicznych Środków Pomocowych w Departamencie Służby Celnej. Przedstawił on zebranym szeroki zakres przedsięwzięć, które zostały sfinansowane ze środków funduszy norweskich oraz kwoty, które zostały na nie przeznaczone. Na zakończenie swojego wystąpienia zaprezentował krótki filmik, dokumentujący realizację największego projektu finansowanego ze środków funduszy norweskich, dotyczącego budowy Urzędu Celnego oraz Oddziału Celnego wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem oraz rozbudowa budynku Izby Celnej w Białej Podlaskiej.


Ostatni punktem konferencji było zapoznanie przybyłych gości z sukcesami Służby Celnej, osiągniętymi dzięki projektom zrealizowanym w ramach perspektywy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 – 2009. Prelegentami w tej części konferencji byli: podkom. Mariusz Demski z Izby Celnej w Białymstoku oraz kom. Tomasz Kowalczyk z Izby Celnej w Białej Podlaskiej, którzy w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali efekty działań osiągniętych dzięki sprzętowi zakupionemu w ramach poprzednich projektów. Duże zainteresowanie wzbudziły w szczególności slajdy prezentacji, przedstawiające wykryte próby przemytu wyrobów tytoniowych zaprezentowane za pomocą urządzeń skanujących.
Konferencja rozpoczęła cykl spotkań promujących projekt.